Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
Baneri-Linkovi
31.12.2021 12:11
Strategija Bosne i Hercegovine za sprječavanje širenja oružja za masovno uništavanje

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 145. sjednici, održanoj 5. juna 2018. godine, donijelo Odluku o formiranju Tijela za nadzor nad sprovedbom Strategije Bosne i Hercegovine za sprječavanje širenja oružja za masovno uništavanje (u daljem teksstu: Tijelo za nadzor).

U Tijelo za nadzor imenovani su predstavnici Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, (čiji je predstavnik i predsjedavajući Tijela za nadzor), Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarrstva prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine, Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine, Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Srpske i Vlade Brčko Distrikta.

Istom Odlukom Tijelu za nadzor dat je zadatak da osigura nadzor nad izradom akcionih planova za provedbu Strategije, koordinaciju provedbe aktivnosti utvrđene Strategijom i akcionim planovima, predlaganje revidiranja Strategije i akcionih planova u skladu sa ukazanim potrebama i dostavljanje izvještaja o provedbi Strategije Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

Simulacijska vježba za evaluaciju/testiranje Strategije Bosne i Hercegovine za sprječavanje širenja oružja za masovno uništavanje,  koju je finansirala Vlada Sjedinjenih Američkih Država, a čije prethodno održavanje je bilo preduvjet za izradu Akcionog plana, bila je tri puta odgođena i ista je održana tek u oktobru 2019. godine. Navedeno kašnjenje realizacije vježbe dovelo je i do prolongiranja rokova za izradu Akcionog plana.

Isto tako, američka strana je Izvještaj o evaluaciji Strategije dostavila tek početkom februara 2020. godine, nakon čega je Tijelo za nadzor nad provedbom Strategije bez odlaganja otpočelo aktivnosti na izradi predloga Akcionog plana. Obzirom na pandemiju COVID-19 i sigurnosno-zdravstvene mjere koje su na snazi od 2020. godine i kao takve se moraju poštovati, Komisija nije bila u mogućnosti sazvati sastanak, te je odlučeno da ste, u cilju nesmetanog rada, sastanci i konsultacije članova Tijela za nadzor održavaju online putem web platforme.

Nakon više održanih sastanaka i konsultacija, tekst prijedloga Akcionog plana je usvojen konsenzusom svih članova Tijela za nadzor nad provedbom Strategije, te je upućen na mišljenje nadležnim institucijama BiH koje su na isti. dostavile pozitivno mišljenje.

Vijeće ministara BiH je zaključkom sa 42. sjednice održane 22.07.2021. godine usvojilo dokument Akcionog plana za provedbu Strategije Bosne i Hercegovine za sprječavanje širenja oružja za masovno uništavanje, te zadužilo Tijelo za nadzor za realizaciju planiranih aktivnosti navedenih u dokumentu i o istom dostaviti konačan izvještaj Vijeću ministara BiH do kraja 2022. godine.

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine je usvojeni dokument Akcijskog plana dostavilo svim nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini na koje se odnosi, nа nadležno postupanje, te su u toku aktivnosti na implementaciji definisanih aktivnosti.

STRATEGIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZA SPRJEČAVANJE ŠIRENJA ORUŽJA ZA MASOVNO UNIŠTAVANJE (ZA PERIOD 2018-2022)