Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
A-A+
Vanjska politika .. Multilateralni odnosi .. Zaposlenje u međunarodnim organizacijama
Zaposlenje u međunarodnim organizacijama
7.12.2020 5:41
Zaposlenje u međunarodnim organizacijama


Na osnovu Odluke Predsjedništva Bosne i Hercegovine, broj: 01-50-1-2516-37/20, od 27. avgusta 2020. godine, usvojene na 15. redovnoj sjednici Predsjedništva, održanoj 27. avgusta 2020. godine, te Zaključka Predsjedništva Bosne i Hercegovine, broj: 01-50-1-3420-10/20 od 19. novembra 2020. godine, usvojenog na 18. redovnoj sjednici Predsjedništva, održanoj 19. novembra 2020. godine,a u skladu sa Odlukom Predsjedništva Bosne i Hercegovine o postupku kandidovanja i imenovanja predstavnika Bosne i Hercegovine u međunarodnim organizacijama i institucijama („Službeni glasnik BiH“, broj: 30/13), Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine o b j a v lј u j e:

J A V N I    O G L A S
za izbor kandidata za poziciju sudije u ime Bosne i Hercegovine
u Evropskom sudu za ljudska prava (ECHR) 

Evropski sud za ljudska prava ustanovljen je Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda  iz 1950. godine i kao sudska institucija za zaštitu prava i sloboda djeluje od 1959. godine u okviru najstarije evropske organizacije, Vijeća Europe.
 
Sud je stupanjem na snagu Protokola 11. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, dana 1. novembra 1998. godine, postao stalna institucija zaštite ljudskih prava u Evropi.

Sjedište Evropskog suda za ljudska prava je u Strasbourgu, u Republici Francuskoj, a službeni jezici Suda su engleski i francuski jezik. Pravila postupka pred Sudom regulisana su Poslovnikom Suda i Konvencijom.

Bosna i Hercegovina je ratificirala Konvenciju dana 12.07.2002. godine i tim činom je prihvatila nadležnost Evropskog suda za ljudska prava da odlučuje o aplikacijama/zahtjevima bilo koje fizičke osobe, nevladine organizacije, skupine pojedinaca ili druge države članice koji tvrde da su žrtve povrede prava utvrđenih u Konvenciji što ih je počinila Bosna i Hercegovina.

Pozivaju se svi zainteresovani kandidati da se prijave za nominaciju za poziciju sudije u ime Bosne i Hercegovine u Evropskom sudu za ljudska prava sa sjedištem u Strasbourgu.
 
Sudije u Evropskom sudu za ljudska prava imenuju se na mandat od devet godina, bez mogućnosti obnavljanja mandata.
Sudija je dužan da se penzioniše ukoliko u toku mandata navrši 70 godina.


Podnosilac prijave treba ispunjavati slјedeće uslove:

- Da je državljanin Bosne i Hercegovine;

- Da posjeduje visoko stručno obrazovanje – završen Pravni fakultet;

- Kandidat, u skladu sa članom 21. Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, mora imati visoki moralni ugled, te mora posjedovati ili kvalifikacije potrebne za obavljanje visokih sudskih funkcija ili biti osoba priznate stručnosti u oblasti unutrašnjeg ili međunarodnog prava;

- Da posjeduje radno iskustvo u oblasti zaštite lјudskih prava i osnovnih sloboda, razvoja demokratije i vladavine prava;

- Kandidati moraju aktivno poznavati jedan od službenih jezika Vijeća Evrope i posjedovati pasivno poznavanje drugog službenog jezika (engleski i francuski službeni jezici);

- Da ne obavlјa rukovodeću dužnost u organima Bosne i Hercegovine;

- Da nije kažnjavan, osuđivan i da se protiv njega ne vodi krivični postupak;

- Da se na kandidata ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i HercegovineUz svojeručno potpisanu prijavu je potrebno dostaviti dokumente (ovjerene kopije):

- Biografiju na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine;

- Biografiju na jednom od službenih jezika Vijeća Evrope;

- Univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine);

- Dodatak diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

- Dokaz o radnom iskustvu u oblasti zaštite lјudskih prava i osnovnih sloboda, razvoja demokratije i vladavine prava;

- Uvjerenje o aktivnom znanju engleskog ili francuskog jezika;

- Uvjerenje o aktivnom ili pasivnom znanju drugog jezika;

- Uvjerenje o državlјanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

- Uvjerenje o nekažnjavanju i krivičnom gonjenju, ne starije od 6 mjeseci


Obrazac CV (биографије) na engleskom, francuskom i na jednom od službenih jezika možete preuzeti na web stranici Ministarstva inostranih poslova BiH link.

Komisija Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, imenovana za prikupljanje i pregled dostavljenih prijava, će razmotriti pristigle prijave kandidata u smislu ispunjavanja opštih i posebnih propisanih uslova, te sačiniti izvještaj koji će uz zaprimljene prijave, sa kompletnom traženom dokumentacijom, biti dostavljen Predsjedništvu Bosne i Hercegovine na dalјe postupanje.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, u skladu sa svojim ustavnim ovlaštenjima, vrši odabir liste kandidata iz Bosne i Hercegovine, te predlaže tri kandidata za njihovu nominaciju za poziciju sudije u ime Bosne i Hercegovine u Evropskom sudu za ljudska prava (ECHR).

Procedura predlaganja liste od tri kandidata je striktna i obavezujuća, te u potpunosti mora odgovarati smjernicama Komiteta ministara i Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope definisanim Memorandumom o proceduri za izbor sudije pri Evropskom sudu za ljudska prava.

Konačnu odluku o imenovanju sudije u ime Bosne i Hercegovine u Evropskom sudu za ljudska prava donosi Parlamentarna skupština Vijeća Evrope, nakon razmatranja dostavljene liste predloženih kandidata od strane Specijaliziranog panela nezavisnih eksperata uspostavljenog od strane Komiteta ministara Vijeća Evrope.

Rok za podnošenje prijava je petnaest dana od dana objavlјivanja Javnog oglasa u javnim glasilima.

Sva tražena dokumenta, trebaјu biti dostavljena putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
sa naznakom: «Javni oglas za izbor kandidata za poziciju sudije u ime
Bosne i Hercegovine u Evropskom sudu za ljudska prava (ECHR)»
71000 Sarajevo, Musala 2.

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim javnim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog javnog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.***Na osnovu Zaključka sa 19. redovne sjednice Predsjedništva Bosne i Hercegovine od 28.01.2016. godine i “Odluke o postupku imenovanja ambasadora i drugih međunarodnih predstavnika  Bosne i Hercegovine” Predsjedništva Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 30/13), Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine objavljuje

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata Bosne i Hercegovine za člana Grupe eksperata za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO)

I

Ovim se pozivaju zainteresovani za nominaciju kandidata Bosne i Hercegovine za člana Grupe eksperata za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO).
GREVIO je grupa nezavisnih eksperata koja nadgleda provedbu Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja na ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) Vijeća Evrope. 
Više informacija o zadacima i načinu rada članova GREVIO grupe mogu se naći na stranici http://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/grevio.

II
Podnosilac prijave mora ispunjavati sljedeće uslove:
 
1. da je državljanka/in Bosne i Hercegovine,
2. da ima odgovarajući nivo obrazovanja (akademsko obrazovanje) i stručno znanje i iskustvo za obavljanje navedene dužnosti,
3. da posjeduje visoke moralne kvalitete, da je poznat/a po svojoj stručnosti u području ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, sprječavanja nasilja nad ženama i nasilja u porodici, zaštite i pomoći žrtvama ili da ima iskustvo u oblastima obuhvaćenim  Konvencijom Vijeća Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, CETS No.210, (u daljem tekstu Konvencija),
4. da ne obavlja rukovodeću dužnost u organima Bosne i Hercegovine ili organizacijama koje se bave definiranjem ili provedbom politika u oblasti borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici,  
5. da aktivno vlada najmanje jednim od dva službena jezika Vijeća Evrope (engleski ili francuski). Pasivno znanje drugog službenog jezika  Vijeća Evrope je poželjno,
6. da se ne vodi krivični postupak protiv te osobe,
7. da nije pravosnažno osuđivan/a za krivična djela iz oblasti nasilja nad ženama i nasilja u porodici,
8. da se na kandidata ne odnosi član IX, 1 Ustava BiH.


III
Podnosilac prijave uz pisanu prijavu mora priložiti:

1. Biografiju na engleskom ili francuskom jeziku u skladu sa standardiziranim obrascem koji je sastavni dio Rezolucije o pravilima izborne procedure članova Grupe eksperata za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici CM/Res(2014)43, koji se može naći na web stranici Vijeća Evrope http://www.coe.int.
2. Biografiju na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine sa kontakt podacima (broj telefona, adresa prebivališta).
 2.  Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci).
 3.  Potpisanu i ovjerenu izjavu da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.
      Naknadno se može tražiti uvjerenje nadležnog suda.
 4   potvrda o visokoj stručnoj spremi (ovjerena kopija diplome o završenom fakultetu),
 5.  ovjerenu kopiju certifikata o nivou znanja najmanje jednog od službenih jezika
      Vijeće Evrope.
6.   Potpisanu i ovjerenu izjavu da nije pravosnažno osuđivan/na za djela iz oblasti nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Naknadno se može tražiti uvjerenje od nadležnog suda.
     
Podnosilac prijave u pisanoj formi treba, između ostalog, da navede motive za podnošenje prijave, da obrazloži zbog čega smatra da je pogodna/an za obavljanje dužnosti za koju se prijavljuje, te da navede iskustva stečena u oblastima iz nadležnosti GREVIO grupe.


IV
Dostavljene prijave biće proslijeđene Predsjedništvu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje.
Predsjedništvo Bosne i   Hercegovine, u skladu sa svojim ustavnim ovlaštenjima, vrši odabir kandidata za člana GREVIO.
Konačnu odluku o imenovanju članova GREVIO grupe donosi Komitet članica Konvencije.
Član GREVIO grupe se imenuje na period od 4 (četiri) godine, s mogućnošću obnavljanja još jednog mandata.  

V
Članovi GREVIO grupe dužni su djelovati  nezavisno  i nepristrasno, te neće djelovati na osnovu instrukcija vlade, organizacije ili pojedinca  pri obavljanju svoje dužnosti.
Izabrani kandidat mora imati na raspolaganju dovoljno vremena i sposobnosti da učestvuje na sastancima i u drugim aktivnostima GREVIO grupe.
Članovi GREVIO grupe mogu biti i državni službenici ili  zaposleni  u javnom sektoru.

VI
Članstvo u GREVIO ne podrazumijeva zasnivanje radnog odnosa, ne isključuje radni odnos u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu, bez obzira na članstvo u GREVIO, osim u slučajevima sukoba nadležnosti ili nespojivosti funkcija.

VII
Bosna i Hercegovina ne snosi troškove u vezi sa članstvom i funkcijom u GREVIO.

VIII
Javni poziv se objavljuje i na web stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, www.mvp.gov.ba
Rok za podnošenje prijava je petnaest dana od dana objave Javnog poziva.  Prijave na Javni poziv sa kompletnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili putem pošte, preporučeno, na adresu:  Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Musala 2,  71000 Sarajevo, sa naznakom „Javni poziv -  Vijeće Evrope”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

IX
Na osnovu Zaključka sa 19. redovne sjednice Predsjedništva Bosne i Hercegovine od 28.01.2016. godine Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine stavlja van snage Javni poziv za imenovanje kandidata Bosne I Hercegovine za izbor u članstvo Grupe eksperata za borbu protiv nasilja nad ženama I nasilja u porodici (GREVIO), objavljen 22.07.2015.godine.
___________________________________________________________________

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09 i 103/09), a u skladu sa Zaključkom Predsjedništva BiH sa 5. redovne sjednice održane dana 26.03.2015. godine, objavljuje se

 

JAVNI POZIV
za imenovanje kandidata Bosne i Hercegovine za izbor u članstvo Grupe eksperata za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO)

 


1. Uslovi za imenovanje kandidata:

- Kandidat mora imati visoki moralni ugled i posjedovati kvalifikacije i iskustvo u području ljudskih prava, ravnopravnosti spolova i pružanju pomoći u slučajevima nasilja nad ženama i nasilja u porodici, te biti priznat po svojoj stručnosti,

- Kandidat mora aktivno vladati jednim, te poželjno pasivno drugim službenim jezikom Vijeća Evrope ( engleski i francuski jezik );
- Kandidat djeluje u ličnom svojstvu;
- Tokom svog mandata kandidat se ne može baviti poslovima koji su inkompatibilni sa njegovom nezavisnošću, nepristrasnošću ili zahtjevima stalne službe;

- Kandidat mora izvršavati svoje obaveze na najbolji mogući način, te posjedovati vrijeme i kapacitet da učestvuje na sastancima i drugim aktivnostima;

- Da nije pravosnažno osuđivan za krivična djela iz predmetne oblasti.

 

2. Izbor kandidata:

- Kandidata bira Odbor subjekata Konvencije (Committee of the Parties) sa liste od tri kandidata koje imenuje Predsjedništvo BiH.

 

3. Potrebni dokumenti:


- Ovjerene kopije: fakultetske diplome (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom procesu studiranja uz fakultetsku diploma i dodatak diplomi (iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uošte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat niti za jednog diplomca); uvjerenja o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci); dokaz o traženom relevantnom radnom iskustvu (potvrde, uvjerenja ili radne knjižice); uvjerenja o znanju engleskog i francuskog jezika; popunjenu biografiju na jednom od službenih jezika naroda Bosne i Hercegovine i biografiju na engleskom ili francuskom jeziku, u skladu sa standardiziranim obrascem CV-a koji je sastavni dio Rezolucije CM/Res (2014)43, a koja se može dobiti u prostorijama MVP BiH (ul. Musala br. 2, Sarajevo) ili na web stranici http://www.coe.int/.

 

4. Sve tražene dokumente treba dostaviti najkasnije do 05.08.2015. godine, preporučeno na adresu:

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
"Javni poziv
za imenovanje kandidata Bosne i Hercegovine za izbor u članstvo Grupe eksperata za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO)"
Ul. Musala 2, 71000 Sarajevo

5. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

6. Dostavljene prijave biće proslijeđene Predsjedništvu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje. Napominjemo da Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donosi u skladu sa ustavnim ovlaštenjima, diskrecionu odluku o imenovanju kandidata koja ne podliježe pravnom prispitivanju, te da Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije vezano spiskom imenovanih kandidata.

7. Članstvo u GREVIO ne podrazumijeva zasnivanje radnog odnosa, ne isključuje radni odnos u Bosne i Hercegovini ili inostranstvu, bez obzira na članstvo u GREVIO, osim u slučajevima sukoba nadležnosti ili nespojivosti funkcija.

8. Bosna i Hercegovina ne snosi troškove u vezi sa članstvom i funkcijom u GREVIO.

***


 


Danube Strategy Point – Recruitment notice

2 February 2015

General Remarks

The government of Baden-Württemberg will host and set up the Danube Strategy Point (DSP) in its Representation to the European Union in the European quarter in Brussels. The DSP is a new element in the governance of the EU Strategy for the Danube Region (EUSDR).

The overall objective for establishing the DSP is to improve the implementation process of the EUSDR and to help to improve its governance by enhancing and strengthening the cooperation and interaction and by creating synergies between the responsible stakeholders and organisations in the Danube Region.

With establishing the DSP, the Directorate-General for Regional and Urban Policy in the European Commission and the National Coordinators of the EUSDR are implementing a key point of the Report from the European Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 20 May 2014 concerning the governance of macro-regional strategies.

After a pilot-phase of two years, the DSP will be subject to an evaluation of its performance and efficiency.

The DSP will also administer funds originating from the EU institutions in the framework of Technical Assistance for the Priority Areas in the EUSDR for the years 2015-2016.

The government of Baden-Württemberg will therefore recruit six fulltime staff members for the DSP:

- 1 Head of DSP

- 1 Deputy Head of DSP / Senior Officer

- 1 Senior officer

- 1 Financial Officer

- 1 Administration Officer

- 1 Secretary / Team Assistant

For the description of the posts, tasks, profiles, eligibility and selection criteria click on the job profile which is of your interest in the list above or go to the homepage of the State Ministry of Baden-Württemberg http://www.stm.baden-wuerttemberg.de/stellen.

Terms of employment

The positions are generally based on a two year full-time contract under Belgian law. For seconded civil servants, individual contracting arrangements regarding their personal prerequisites are possible.

Salaries

The exact salary will depend on qualifications and experience of the selected persons. Additional family, living, expatriation and removal allowances can be granted if the respective allocation criteria are met. For reference, you may consult the pay schemes applicable to the officials of Baden- Württemberg (pay scheme officials) as well as to the employees (pay scheme employees).

Location

The Danube Strategy Point will be located in the Representation of the State of Baden-Württemberg in Rue Belliard 60 – 62, 1040 Brussels, Belgium.

Application and selection procedure

The deadline for applications is 23 February 2015. Applications must arrive no later than 22h00 CET on 23 February 2015.

The application should consist of a one-page motivation letter and a CV in Europass format in English and should be submitted in pdf format in one single document (not more than 2 MB) by email to dsp-applications@bruessel.bwl.de.

Applicants who wish to apply for more than one of the posts should submit a separate application for each post they apply for.

The submitted documents will constitute the basis for the selection. A recruitment committee will decide which candidates to invite for an interview which is planned for the calendar week no. 12 (starting with 16 March 2015).

Baden-Württemberg will reimburse travel expenses for the candidates participating in the job interview for up to 400,- € upon presentation of supporting documents (originals).

Additional remarks

Applications from disabled persons will be preferred in case of equal qualification, experience and skills. We want to increase the number of women in decision making positions and thus particularly welcome applications from women.

Baden-Württemberg has signed the German Corporate Diversity Charter.


DSP Recruitment notice_Senior Officer_02.02.2015.pdf
 
DSP Recruitment notice_Secretary-Assistant_02.02.2015.pdf

DSP Recruitment notice_Intro_02.02.2015.pdf

DSP Recruitment notice_Head_02.02.2015.pdf

DSP Recruitment notice_Financial Officer_02.02.2015.pdf

DSP Recruitment notice_Deputy Head_02.02.2015.pdf

DSP Recruitment notice_Administration Officer_02.02.2015.pdfNa osnovu Zaključka Predsjedništva Bosne i Hercegovine sa 32. redovne sjednice od 13. februara  2013. i “Odluke Predsjedništva Bosne i Hercegovine o postupku kandidiranja i imenovanja predstavnika BiH u međunarodnim organizacijama i institucijama (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 66/08), Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine objavljuje

 

JAVNI POZIV

 

za prijavu kandidata Bosne i Hercegovine u Komitet eksperata Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima

 

Podnosioci prijava moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 

 1. da su državljani Bosne i Hercegovine,
 2. da imaju odgovarajući stepen obrazovanja (akademsko obrazovanje) i odgovarajuće stručno znanje i iskustvo za pravilno obavljanje navedene funkcije,
 3. moraju biti visokih moralnih kvaliteta, eksperti najvišeg integriteta i priznate stručnosti u oblasti promocije regionalnih i manjinskih jezika i poštivanja i zaštite ljudskih prava, te da nezavisno i nepristrasno djeluju u predmetima koje razrađuje Povelja.
 4. moraju aktivno vladati najmanje jednim od službenih jezika Vijeća Evrope (engleski ili francuski),

      5. da se na kandidata ne odnosi član IX, 1 Ustava BiH.

 

Podnosioci prijava uz pisanu prijavu moraju priložiti:

 

1.   biografiju na jednom od jezika BiH, sa kontakt podacima (broj telefona, adresa prebivališta),

 2.  Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

 3.  Uvjerenje nadležnog Suda  da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

 4   potvrdu o visokoj stručnoj spremi (diploma o završenom fakultetu),

 5. certifikat o nivou znanja najmanje jednog od službenih jezika Vijeća Evrope

     (usmeno i pisano).  

 

Podnosioci prijava u pisanoj prijavi treba, između ostalog, da navedu motive za  podnošenje prijave na Javni poziv i obrazlože zbog čega smatraju da su pogodni za obavljanje dužnosti za koju se prijavljuju, te da navedu iskustva u traženoj oblasti i zaštiti ljudskih prava.

 

O prijavljenim kandidatima od strane BiH, odlučuje Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u skladu sa svojim ustavnim ovlaštenjima.

 

Javni poziv se objavljuje na web stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Rok za podnošenje prijava je petnaest dana od dana objave Javnog poziva.

 

Prijave na Javni poziv sa kompletnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili putem pošte preporučeno, na adresu: Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Musala 2, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Javni poziv -  Vijeće Evrope”.Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


***

Na osnovu Zaključka Predsjedništva Bosne i Hercegovine sa 32. redovne sjednice od 13. februara  2013. i “Odluke Predsjedništva Bosne i Hercegovine o postupku kandidiranja i imenovanja predstavnika BiH u međunarodnim organizacijama i institucijama (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 66/08), Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine objavljuje


JAVNI POZIV

 

za prijavu kandidata Bosne i Hercegovine u Savjetodavni komitet  Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina

 

Podnosioci prijava moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 

1.    da su državljani Bosne i Hercegovine,

2.    da imaju odgovarajući stepen obrazovanja (akademsko obrazovanje) i odgovarajuće stručno znanje i iskustvo za pravilno obavljanje navedene funkcije,

3.    moraju biti visokog moralnog ugleda, eksperti najvišeg integriteta sa odgovarajućim iskustvom u oblasti zaštite nacionalnih manjina, koji su ugled stekli svojim doprinosom u oblasti razvoja demokratskih institucija, poštivanja i zaštite ljudskih prava i u skladu sa Rezolucijom Komiteta ministara Vijeća Evrope Res(97)10 nezavisni su i nepristrasni u obavljanju svoje funkcije, 

4.    moraju aktivno vladati najmanje jednim od službenih jezika Vijeća Evrope (engleski ili francuski),

5.    da se na kandidata ne odnosi član IX, 1 Ustava BiH.

 

Podnosioci prijava uz pisanu prijavu moraju priložiti:

1.   biografiju na jednom od jezika BiH sa kontakt podacima (broj telefona, adresa prebivališta),

 2.  Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

 3.  Uvjerenje nadležnog Suda  da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

 4   potvrdu o visokoj stručnoj spremi (diploma o završenom fakultetu),

 5. certifikat o nivou znanja najmanje jednog od službenih jezika Vijeća Evrope

     (usmeno i pisano).  

 

Podnosioci prijava u pisanoj prijavi treba, između ostalog, da navedu motive za podnošenje prijave na Javni poziv i obrazlože zbog čega smatraju da su pogodni za obavljanje dužnosti za koju se prijavljuju, te da navedu iskustva u traženoj oblasti i zaštiti ljudskih prava.

 

O prijavljenim kandidatima od strane BiH, odlučuje Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u skladu sa svojim ustavnim ovlaštenjima.

 

Javni poziv se objavljuje na web stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Rok za podnošenje prijava je petnaest dana od dana objave Javnog poziva.

Prijave na Javni poziv sa kompletnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili putem pošte preporučeno, na adresu: Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Musala 2, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Javni poziv -  Vijeće Evrope”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

Na temelju Zaključka Predsjedništva Bosne i Hercegovine sa 32. redovite sjednice od 13. veljače 2013. i “Odluke Predsjedništva Bosne i Hercegovine o postupku kandidiranja i imenovanja predstavnika BiH u međunarodnim organizacijama i institucijama (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 66/08), Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine objavljuje

 

JAVNI POZIV

 

za prijavu kandidata Bosne i Hercegovine u Skupinu stručnjaka za borbu protiv trgovanja ljudima (GRETA)

 

Podnositelji prijava moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 

 1. da su državljani Bosne i Hercegovine,
 2. moraju posjedovati odgovarajući stupanj obrazovanja (akademsko obrazovanje) i odgovarajuće stručno znanje i iskustvo za pravilno obavljanje navedene funkcije,
 3. moraju biti osobe visokog morala, poznate po svojoj priznatoj stručnosti u području ljudskih prava, koje imaju iskustvo u oblastima usko povezanim s fenomenom trgovanja ljudima, pomoći i zaštiti žrtava i suzbijanju trgovanja ljudima, različitih struka i obrazovanja, u skladu s Rezolucijom Vijeća Europe CM/Res (2008)7), djeluju neovisno  i nepristrasno pri obavljanju svoje funkcije.
 4. moraju aktivno vladati najmanje jednim od službenih jezika Vijeća Europe (engleski ili francuski),
 5. da se na kandidata ne odnosi članak IX, 1 Ustava BiH.

 

Podnositelji prijava uz pisanu prijavu moraju priložiti:

1.   životopis na jednom od jezika BiH s kontakt podacima (broj telefona, adresa prebivališta),

 2.  Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

 3.  Uvjerenje nadležnog Suda  da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,

 4.  potvrdu o visokoj stručnoj spremi (diploma o završenom fakultetu),

 5. certifikat o stupnju znanja najmanje jednog od službenih jezika Vijeća Europe

 (usmeno i pisano)  

 

Podnositelji prijava u pisanoj prijavi trebaju, između ostalog, navesti motive za podnošenje prijave na Javni poziv i obrazložiti zbog čega smatraju da su pogodni za obavljanje dužnosti za koju se prijavljuju, te navesti iskustva u traženoj oblasti.

 

O prijavljenim kandidatima BiH odlučuje Predsjedništvo Bosne i Hercegovine sukladno svojim ustavnim ovlaštenjima.

 

Javni poziv se objavljuje na web stranici Ministarstva vanjskih  poslova Bosne i Hercegovine. Rok za podnošenje prijava je petnaest dana od dana objave Javnog poziva.

Prijave na Javni poziv sa kompletnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili putem pošte preporučeno, na adresu: Ministarstvo vanjskih  poslova Bosne i Hercegovine, Musala 2, 71000 Sarajevo, s naznakom „Javni poziv – Vijeće   Europe”.Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

Na osnovu Zaključka Predsjedništva Bosne i Hercegovine sa 32. redovne sjednice od 13. februara 2013. i “Odluke Predsjedništva Bosne i Hercegovine o postupku kandidiranja i imenovanja predstavnika BiH u međunarodnim organizacijama i institucijama (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 66/08), Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine objavljuje

 

JAVNI POZIV

 

za prijavu kandidata Bosne i Hercegovine u Evropski komitet za sprečavanje mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja

(CPT)

 

Podnosioci prijava moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 

 1. da su državljani Bosne i Hercegovine,
 2. da imaju odgovarajući nivo obrazovanja (akademsko obrazovanje) i odgovarajuće stručno znanje i iskustvo za pravilno obavljanje navedene funkcije,
 3. moraju biti visokog moralnog ugleda, priznati stručnjaci različitih struka, različitog obrazovnog profila i profesionalnog iskustva, uključujući pravnike, ljekare, specijaliste za zatvorsku ili policijsku oblast, koji su svojim doprinosom stekli ugled u oblasti kojom se bave i u skladu sa Rezolucijom (1248) 2001) Vijeća Evrope djeluju nezavisno i nepristrasno u obavljanju svoje funkcije.
 4. moraju aktivno vladati najmanje jednim od službenih jezika Vijeća Evrope (engleski ili francuski),
 5. se na kandidata ne odnosi član IX, 1 Ustava BiH.

 

Podnosioci prijava uz pisanu prijavu moraju priložiti:

 

1.   biografiju na jednom od jezika BiH sa kontakt podacima (broj telefona, adresa prebivališta),

 2.  Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

 3.  Uvjerenje nadležnog Suda  da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

 4   potvrdu o visokoj stručnoj spremi (diploma o završenom fakultetu),

 5. certifikat o nivou znanja najmanje jednog od službenih jezika Vijeća Evrope

      (usmeno i pisano)  

 

Podnosioci prijava u pisanoj prijavi treba, između ostalog, da navedu motive za podnošenje prijave na Javni poziv i obrazlože zbog čega smatraju da su pogodni za obavljanje dužnosti za koju se prijavljuju, te da navedu iskustva u traženoj oblasti.

 

O prijavljenim kandidatima od strane BiH, odlučuje Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u skladu sa svojim ustavnim ovlaštenjima.

 

Javni poziv se objavljuje na web stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Rok za podnošenje prijava je petnaest dana od dana objave Javnog poziva. Prijave na Javni poziv sa kompletnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili putem pošte preporučeno, na adresu: Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Musala 2, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Javni poziv -  Vijeće Evrope”.Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


***

Na osnovu Zaključka Predsjedništva Bosne i Hercegovine sa 32. redovne sjednice od 13. februara 2013. i “Odluke Predsjedništva Bosne i Hercegovine o postupku kandidiranja i imenovanja predstavnika BiH u međunarodnim organizacijama i institucijama (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 66/08), Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine objavljuje

 

JAVNI POZIV

 

za prijavu kandidata Bosne i Hercegovine u Evropsku komisiju protiv rasizma i netolerancije (ECRI)

 

Podnosioci prijava moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 

 1. da su državljani Bosne i Hercegovine,
 2. da imaju odgovarajući nivo obrazovanja (akademsko obrazovanje) i odgovarajuće stručno znanje i iskustvo za pravilno obavljanje navedene funkcije,
 3. da budu visokog moralnog ugleda, priznati eksperti i aktivisti u oblasti poštivanja i zaštite ljudskih prava i koji su  svojim doprinosom kao nezavisni i nepristrasni stručnjaci stekli ugled u borbi protiv rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije, antisemitizma i netolerencije u skladu sa Statutom Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije.
 4. moraju aktivno vladati jednim od službenih jezika Vijeća Evrope (engleski ili francuski),
 5. da se na kandidata ne odnosi član IX, 1 Ustava BiH.

 

Podnosioci prijava uz pisanu prijavu moraju priložiti:

1.    biografiju na jednom od jezika BiH sa kontakt podacima (broj telefona, adresa prebivališta),

 2.  Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

 3.  Uvjerenje nadležnog Suda  da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

 4   potvrdu o visokoj stručnoj spremi (diploma o završenom fakultetu),

5. certifikat o nivou znanja najmanje jednog od službenih jezika Vijeća Evrope

 (usmeno i pisano).  

 

Podnosioci prijava u pisanoj prijavi treba, između ostalog, da navedu motive za podnošenje prijave na javni poziv i obrazlože zbog čega smatraju da su pogodni za obavljanje dužnosti za koju se prijavljuju, te da navedu iskustva u traženoj oblasti.

 

O prijavljenim kandidatima od strane BiH, odlučuje Predsjedništvo Bosne i  Hercegovine u skladu sa svojim ustavnim ovlaštenjima.

 

Javni poziv se objavljuje na web stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Rok za podnošenje prijava je petnaest dana od dana objave Javnog poziva.

Prijave na Javni poziv s kompletnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili putem pošte preporučeno, na adresu: Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Musala 2, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Javni poziv -  Vijeće Evrope”.Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.***

Na osnovu Zaključka Predsjedništva Bosne i Hercegovine sa 32. redovne sjednice od 13. febuara 2013. i “Odluke Predsjedništva Bosne i Hercegovine o postupku kandidiranja i imenovanja predstavnika BiH u međunarodnim organizacijama i institucijama (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 66/08), Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine objavljuje

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata Bosne i Hercegovine u Evropsku komisiju za demokraciju putem prava (Venecijanska komisija)

Podnosioci prijava moraju ispunjavati sljedeće uslove:
 
1. da su državljani Bosne i Hercegovine,
2. da imaju odgovarajući nivo  obrazovanja (akademsko obrazovanje) i odgovarajuće stručno znanje i iskustvo za pravilno obavljanje navedene funkcije,
3. moraju biti visokog moralnog ugleda, u skladu sa odredbom člana 2, stav 1  Revidiranog Statuta Venecijanske komisije, ugledni pravni stručnjaci priznatih kompetencija, eksperti iz oblasti nacionalnog, međunarodnog ili ustavnog prava, koji su stekli ugled svojim učešćem u razvoju demokratskih institucija ili doprinosom pravnoj ili političkoj nauci i, kao nezavisni i nepristrasni stručnjaci, dokazali se na određenom pravnom području i oblasti zaštite ljudskih prava, 
4. moraju aktivno vladati najmanje jednim od službenih jezika Vijeća Evrope (engleski ili francuski),
5. da se na kandidata ne odnosi  član IX,  1 Ustava BiH.

Podnosioci prijava uz pisanu prijavu moraju priložiti:
1.  biografiju na jednom od jezika BiH sa kontakt podacima (broj telefona, adresa prebivališta),
 2.  Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 3.  Uvjerenje nadležnog Suda  da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
 4   potvrdu o visokoj stručnoj spremi (diploma o završenom fakultetu),
 5.  certifikat o nivou znanja najmanje jednog od službenih jezika Vijeća Evrope
     (usmeno  i pisano), 

Podnosioci prijava u pisanoj prijavi treba, između ostalog, da navedu motive za podnošenje prijave na Javni poziv i obrazlože zbog čega smatraju da su pogodni za obavljanje dužnosti za koju se prijavljuju, te da navedu iskustva u oblasti prava i zaštite ljudskih prava.
Bosni i Hercegovini je, izuzetno, dato pravo da pored člana Venecijanske komisije imenuje i dva zamjenika.

O prijavljenim kandidatima od strane BiH, odlučuje Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u skladu sa svojim ustavnim ovlaštenjima.

Javni poziv se objavljuje na web stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.  Rok za podnošenje prijava je petnaest dana od dana objave Javnog poziva.
Prijave na Javni poziv sa kompletnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili putem pošte preporučeno, na adresu:  Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Musala 2,  71000 Sarajevo, sa naznakom „Javni poziv -  Vijeće Evrope”.Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


 ***

Otvorena radna mjesta

Zamjenik glavnog sekretara Unije za Mediteran sa sjedištem u Barseloni - rok prijave 11.01.2013. godine.

Prijave se dostavljaju Odsjeku za pravne, kadrovske i prevodilačke poslove, koji će ih dostaviti nadleznom organu na odlučivanje.

Posebno napominjemo da neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. U slučaju izbora kandidata iz BiH od strane Unije za Mediteran, MVP BiH nema nikakve finansijske niti druge obaveze prema kandidatima, obzirom da sve troškove snosi navedena međunarodna institucija.

***

ZAPOSLENJE U OSCE

Organizacija za saradnju i sigurnost u Evropi (OSCE), redovno objavljuje upražnjene pozicije u OSCE Uredima i Misijama na ovoj stranici:

http://www.osce.org/employment/

Državljani Bosne i Hercegovine koji žele da apliciraju na pozicije u OSCE sistemu za koje je potrebna saglasnost MVP BiH (seconded positions), mogu ih naći na ovoj stranici (http://www.osce.org/employment/vacancies).

Da bi aplicirali, potrebno je da državljani BiH detaljno pročitaju opis pozicije za koju žele da se prijave, te utvrde da li imaju neophodno univerzitetsko obrazovanje koje se zahtjeva za tu poziciju, kao i neophodno radno i drugo iskustvo koje se navodi u vezi sa tom pozicijom.

Također je potrebno da se u previđenom roku prijave na željenu poziciju u skladu sa uputama OSCE koje možete naći ovdje: http://www.osce.org/employment/21

Nakon ispunjavanja online aplikacije na OSCE stranici, a najmanje 7 dana prije isteka roka za apliciranje, potrebno je MVP BiH dostavili slijedeću dokumentaciju ili informacije:

- Tačno navedena poziciju na koju aplicirate (vacancy notice ili link)

- Popunjen aplikacijski formular (online aplikacija, u elektronskom formatu, PDF)

- Kopija Vašeg pasoša (skenirano, PDF ili JPG)

- Detaljan CV, sa navedenim kontakt podacima, obrazovanjem kao i radnim iskustvom, sa posebnim osvrtom na kvalifikacije koje se zahtjevaju za poziciju, kao i detaljima u vezi sa poznavanjem stranih jezika, na engleskom jeziku (PDF ili WORD)

- Izjava o odricanju finansijskih i bilo kojih drugih potraživanja od BiH i njenih institucija (forma navedena ispod, potpisati, skenirati, uputiti PDF, te original poštom)

- Izjavu da niste obuhvaćeni odredbom člana IX, stav 1., Ustava Bosne i Hercegovine (dostaviti u istoj formi kao i izjavu o odricanju finansijskih i bilo kojih drugih potraživanja od BiH i njenih institucija, te po želji, na istom listu papira, potpisati, skenirati, uputiti PDF, te original poštom).

Dokumenti se dostavljaju u elektronskoj formi na e-mail adresu osce@mvp.gov.ba .  Izjavu o odricanju finansijskih i bilo kojih drugih potraživanja od BiH i njenih institucija, kao i Izjavu da niste obuhvaćeni odredbom člana IX, stav 1., Ustava Bosne i Hercegovine, pored potpisane i skenirane verzije, dostavite u originalu na adresu:

Ministarstvo vanjskih poslova BiH
n/r g. Odsjek za OSCE
Musala 2
71000 Sarajevo

---------

Forma izjave o odricanju finansijskih i bilo kojih drugih potraživanja od BiH i njenih institucija:

Ja ______________, JMB ____________, svojevoljno i pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da se odričem finansijskih i bilo kojih drugih potraživanja od BiH i njenih institucija, uključujući MVP BiH, u slučaju da budem primljen na poziciju _______________ u OSCE Misiji/Uredu u _____________ (VN____________).“