Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
A-A+
Opće o WTO
Opće o WTO

WTO je jedina međunarodna organizacija (izvan sistema UN) koja se bavi globalnim pravilima trgovine između zemalja radi osiguranja urednog, predvidivog, balansiranog i slobodnog odvijanja svjetskih trgovinskih tokova. WTO je osnovana 1995. godine i predstavlja najmlađu međunarodnu organizaciju, iako sa 50-godišnjim iskustvom, budući da je sukcesor (nasljednik) evropskog GATT-a (Opčteg sporazuma o tarifama i trgovini zaključenog nakon II svjetskog rata tj. 1947.godine).

WTO trenutno ima 150 članica, na koje otpada preko 97% svjetske trgovine. Preostalih 30 zemalja, među kojima i BiH, vode pregovore o svom budućem punopravnom članstvu u ovoj organizaciji. Odluke se donose uglavnom konsenzusom svih članica.

Sadašnji WTO sporazumi su rezultat pregovora između članica u periodu 1986.-1994., poznati kao Urugvajska runda pregovora koja predstavlja reviziju GATT-a. Ovi sporazumi su pravni temelj međunarodne trgovine koji garantiraju zemljama članicama značajna prava u multilateralnom nediskriminatorskom trgovinskom sistemu i ujedno obavezuju vlade da svoje trgovinske politike ostvaruju u dogovorenim limitima u korist svih. Parlamenati članica, nakon okončanja pregovora, su ratificirali Sporazume WTO-a.

Sve članice su se uključile u sistem nakon vrlo kompleksnih pregovora tako da članstvo predstavlja balans prava i obaveza definiran kroz pregovore. One uživaju povlastice koje su im dale druge članice i sigurnost koju osiguravaju trgovinska pravila WTO. Zauzvrat, one moraju preuzeti obaveze na otvaranje svog tržišta i poštivanje ovih pravila - obaveze koje su rezultat pregovora o članstvu tj. pregovora o pristupanju (accession negotiations).

Zemlje koje vode i koje nisu okončale pregovore imaju status posmatrača u WTO-u.

Po završetku pregovora radna grupa WTO za pregovore, formirana za svaku zemlju posebno, sačinjava izvještaj sa protokolom i listom obvezivanja, koje podnosi na usvajanje ministarskoj konferenciji ili Općem vijeću WTO radi finaliziranja postupka učlanjenja i okončanja vlastite zakononske procedure aplikanta u vezi sa ratifikacijom tog sporazuma.