Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
A-A+
Ostala tijela EU
Ostala tijela EU

Ekonomski i socijalni odbor (ESC) je savjetodavno tijelo koje zastupa različite interesne zajednice ekonomskog i socijalnog života (poslodavce, sindikate, poljoprivrednike, potrošače i druge interesne grupe, kao što su skupine za zaštitu okoliša, gospodarske komore i sl.). ESC ima 344 člana i most je između Unije i njenih građana čije interese zastupa. Prije donošenja odluka o pitanjima u vezi sa zapošljavanjem, profesionalnim obrazovanjem, poljoprivrednom, industrijskom i socijalnom politikom, regulacijom unutarnjeg tržišta, Evropski socijalni fond i sl. treba pribaviti mišljenje Odbora. Svoje stajalište Odbor može izraziti i na vlastitu inicijativu, a prema Ugovoru iz Amsterdama postoji mogućnost i da Evropski parlament zatraži od Odbora mišljenje o pojedinim pitanjima.

Odbor regija osnovan je 1994. godine po Ugovoru iz Maastrichta. Ima 344 člana, predstavnika regionalnih i lokalnih vlasti, koje na četiri godine imenuje Vijeće na prijedlog zemalja članica. Odbor regija savjetodavno je tijelo koje zastupa interese lokalnih vlasti pri donošenju i provedbi zajedničkih politika Unije. Odbor regija mora biti konsultiran o pitanjima koja se tiču lokalne i regionalne uprave, poput regionalne politike, zajedničke poljoprivredne politike, okoliša, obrazovanja i transporta.

Evropski sustav središnjih banaka sastoji se od Evropske središnje banke i nacionalnih središnjih banaka svih država članica EU. Evropska centralna banka i nacionalne središnje banke dvanaest država euro-zone okupljene su pod pojmom Eurosustav, dok nacionalne središnje banke država koje nisu članice euro-zone ne mogu sudjelovati u donošenju i provedbi odluka vezanih uz jedinstvenu monetarnu politiku.

Evropska središnja banka (ECB), sjedištem u Frankfurtu, uspostavljena je 1998. godine kako bi se uvela nova valuta  - euro, obavljale devizne operacije, te osiguralo lakše funkcioniranje takvih sistema. ECB radi potpuno nezavisno i odgovorna je za utvrđivanje okvira i provedbu ekonomske i monetarne politike EU. ECB radi sa “Evropskim sistemom centralnih banaka” (ESCB), koji obuhvata sve zemlje članice. Zemlje koje su do sada usvojile euro čine “eurozonu”, a njihove centralne banke zajedno sa ECB čine ono što se zove “eurosistem”.

Evropska investicijska banka formirana je 1958. godine Rimskim ugovorom. Ona je neprofitna i autonomna financijska institucija EU, koja pomaže u postizanju ciljeva i uravnoteženog razvoja Unije kroz finansiranje određenih tipova investicijskih projekata.

Evropski ombudsmen uspostavljen je Ugovorom iz Maastrichta. Ombudsmen djeluje kao posrednik između građana i vlasti EU. On ima pravo primati i istraživati  pritužbe  građana iz EU, preduzeća i institucija i svakog ko živi ili ima zakonito prebivalište u nekoj od zemalja EU. Ombudsmen djeluje potpuno nezavisno i nepristrasno i može davati preporuke instituacijama EU. Također, može proslijediti pitanje Evropskom parlamentu kako bi ovaj poduzeo potrebnu političku akciju.