Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
A-A+
Vanjska politika .. Multilateralni odnosi .. Ujedinjene nacije UN .. Specijalizirane agencije UN
Specijalizirane agencije UN
Specijalizirane agencije UN

Specijalizirane agencije su međuvladine organizacije koje su na temelju Povelje UN-a povezane sa ECOSOC-om, odnosno sa UN-ovim programima, ostalim komisijama, odborima te ad-hoc i sličnim tijelima. Sve one zajedno čine takozvani „sistem Ujedinjenih naroda“, a sa UN su povezane različitim sporazumima i ugovorima.  Posebne organe osniva Generalna skupština, i oni joj, dijelom neposredno, dijelom preko ECOSOC-a, podnose svoje izvještaje. Ovi  organi moraju se pridržavati uputa koje daje Generalna skupština, nemaju nadležnosti nad budžetom i nemaju međunarodno-pravni status što, međutim, ne znači da ne mogu nastupati samostalno. One nisu osnovane od strane Ujedinjenih naroda. To su međunarodne organizacije sa vlastitim pravnim statusom, organizacionom strukturom, članstvom i planskim budžetom. Ujedinjeni narodi s njima sarađuju na osnovu ugovornih veza i posebnih sporazuma.  Neke od ovih posebnih organizacija postojale su mnogo prije osnivanja Ujedinjenih naroda (Svjetsko udruženje pošta, Međunarodna organizacija rada, Međunarodna telekomunikacijska unija.)

IAEA - Međunarodna agencija za atomsku energiju je nezavisna međuvladina organizacija koja djeluje pod okriljem UN sa težištem na sigurnoj i miroljubivoj upotrebi atomske energije. Sjedište agencije je u Beču. Generalni direktor je dr. Mohamed el-Baradei, a glavno tijelo je Generalna skupština. Bosna i Hercegovina je postala članica IAEA 1995. godine.

 

ILOMeđunarodna organizacija rada ima za osnovnu misiju osiguranje boljih uvjeta i dostojanstva rada, podizanje standarda i sveukupnog položaja radnika. Osnovana je Versajskim mirovnim ugovorom 1919. godine. Novoformirani Ujedinjeni narodi 1946. godine zaključuju ugovor o saradnji i zajedničkom djelovanju čime je ILO postala prva specijalizirana institucija UN. BiH je članica ILO od 1993. godine. ILO ima Ured u BiH.

 

who logo

WHO – Svjetska zdravstvena organizacija osnovana je 1948. godine kao specijalizirana institucija UN i ima za cilj podizanje općeg nivoa zdravlja svih naroda. Najveće upravljačko tijelo WHO je Svjetska zdravstvena skupština koju čine predstavnici 192 zemlje članice. Sjednica skupština se održava svake godine u 5. mjesecu u Ženevi. Izvršni savjet je izvršno tijelo Svjetske zdravstvene skupštine i čine ga 32 člana tehnički kvalificirana za domen zdravstva. Na mjestu generalnog direktora WHO nalazi se g. Lee Jong-Wook (Republika Korea). BiH je članica WHO od 1992. godine. WHO ima svoj Ured u BiH. Zadnjih godina WHO je najveću pažnju posvetio suzbijanju i sprečavanju širenja zaraznih bolesti tipa SARS i ptičije groznice.

 

omm

WMO -Svjetska meteorološka organizacija postala je specijalizirana institucija UN-a 1951. godine i ima za misiju olakšati svjetsku saradnju u oblasti meteorološkog osmatranja. Ona je glasnogovornik UN za sva pitanja koja se tiču atmosfere i klime na našoj planeti. Najviše tijelo WMO je Svjetski meteorološki kongres koji se održava svake četiri godine i definira opće smjernice za rad WMO. BiH je članica WMO od 1994. godine. Osim redovnih aktivnosti koje podrazumijevaju saradnju u oblasti informiranja po pitanjima meteorologije, posebna pažnja se posvećuje tehničkoj i naučnoj saradnji.

 

UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization)

Organizacija UN-a za obrazovanje, nauku i kulturu je jedina specijalizirana agencija UN-a čija je osnovna djelatnost znanost.Osnovana je na Konferenciji u Londonu u novembru 1945. godine, finaliziranjem Ustava UNESCO-a i kada je odlučeno da se u nazivu organizacije doda « S »- Scientific (znanost). Ustav UNESCO-a je stupio na snagu 04.11.1946. godine nakon što ga je ratificiralo 20 zemalja članica. Osnovna zadaća organizacije, kako stoji i u članu I Ustava, je promoviranje saradnje među nacijama kroz obrazovanje, nauku i kulturu. Također bitni segmenti UNESCO-a su zaštita svjetskog prirodnog i kulturnog naslijeđa, sloboda štampei komunikacije.

Sjedište UNESCO-a je u Parizu (generalni direktor - g. Koichiru Matasuuru).

Na zasjedanju Komiteta za svjetsku kulturnu baštinu u Durbanu (Južna Afrika)  2005. godine, donesena je odluka o upisu “Starog mosta” i Povijesne jezgre Mostara na listu svjetske kulturne baštine UNESCO. Na svečanosti u Mostaru 15.12.2005. godine zamjenik generalnog direktora UNESCO Mounir Bouchenski je zvanično uručio certifikat UNESCO-a u povodu upisa “Starog mosta” i Povijesne jezgre Mostara na popis zaštićene kulturne baštine. Simbolika ovog upisa za Bosnu i Hercegovinu je utoliko značajnija, što je u Deklaraciji sa Samita UNESCO-a održanog u Varni 2004. godine, “Stari most” u Mostaru proglašen simbolom koegzistencije i pomirenja u regionu. To je bio važan podsticaj BiH za intenziviranje aktivnosti na restauraciji i zaštiti svoga kulturnog i prirodnog blaga . Bosna i Hercegovina je zvanično podnijela nominacije za upis na listu Svjetske kulturne baštine i povjesne spomenike most “Mehmed-paše Sokolovića” u Višegradu, pećinu “Vjetrenica” kao i kompleks Starog grada Jajca.

UNESCO je također prihvatio inicijativu Predsjedništva BiH da se uključi u rekonstrukciju tri simbolična vjerska objekta u BiH – džamije “Ferhadija” u Banjoj Luci, “Srpske saborne crkve” u Mostaru i Katoličkog samostana “Plehan” u Derventi i  dao punu potporu realiziranju projekta ARS AEVI, te je na taj način omogućeno uspostavljanje jednog od najznačajnijih evropskih muzeja moderne umjetnosti u Sarajevu.

Na 31. sjednici Komiteta za svjetsku baštinu pri UNESCO održanoj na Novom Zelandu krajem juna 2007. godine, most “Mehmed-paše Sokolovića” u Višegradu upisan je na listu svjetske baštine.


Ova odluka, donijeta jednoglasno, od posebnog je značaja ne samo za baštinu BiH veći za cijeli  region.

Poziv za apliciranje za sredstva UNESCO u okviru Participacijskih programa