Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
IPA
14.10.2015 17:20
Finansijska podrška EU za pristupanje


Instrument pretpristupne pomoći (IPA) jedinstven je finansijski instrument Evropske unije uspostavljen 17. jula 2006. Uredbom Vijeća EU  kao pomoć državama u njihovim nastojanjima da postanu članice EU. Bosna i Hercegovina kao zemlja potencijalna kandidatkinja imala je pristup samo prvim dvjema komponentama IPA-e: pomoć u tranziciji i razvoju institucija i prekogranična saradnja. U okviru ove dvije komponente za Bosnu i Hercegovinu su u periodu od 2007. do 2010. godine osigurana 332 miliona eura.

Ostale tri komponente instrumenta IPA (Regionalni razvoj, Razvoj ljudskih kapaciteta i Poljoprivredni i ruralni razvoj)  bile su dostupne isključivo zemljama sa kandidatskim statusom te izgrađenim i od strane Evropske komisije akreditiranim sistemom za decentralizirano upravljanje pomoći

U kontekstu pripreme novog sedmogodišnjeg budžeta Evropske unije za razdoblje 2014 - 2020, a u okviru instrumenta vanjske pomoći, Evropska komisija uvela je određenu reviziju prijašnjeg instrumenta pretpristupne pomoći IPA, odnosno novi instrument pretpristupne pomoći IPA II za razdoblje 2014-2020.
Novom Uredbom o uspostavi instrumenta IPA II ukida se podjela na prijašnjih pet komponenti, a uvode se područja politika u okviru kojih će se provoditi različite intervencije. Financijska pomoć se biti dostupna u svim područjima politika, bez obzira na to da li zemlja ima status kandidata ili potencijalnog kandidata. 
Područja politika prema novoj Uredbi podijeljena su na sljedeći način:
(a) reforme tokom pripreme za članstvo u Uniji i s tim povezana izgradnja institucija i kapaciteta;

(b) društveno-ekonomski i regionalni razvoj;

(c) zapošljavanje, socijalne politike, obrazovanje, promocija ravnopravnosti polova i razvoj ljudskih potencijala;

(d)  poljoprivredni i ruralni razvoj;

(e) regionalna i teritorijalna saradnja

U okviru IPA II, naglašeno je da će se napredak u postizanju pojedinih ciljeva procjenjivati kroz indikatore i, u zavisnosti od ostvarenog napretka, vršiti će se realokacija finansijske podrške između programa kao i između zemalja korisnica.