Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
A-A+
Vanjska politika .. Multilateralni odnosi .. Regionalne inicijative .. Proces za saradnju u jugoistočnoj Evropu
Proces za saradnju u jugoistočnoj Evropi
Proces za saradnju u jugoistočnoj Evropu

Proces za saradnju u Jugoistočnoj Evropi - SEECP je nastao 1996. godine inicijativom iz regiona, a ne na prijedlog neke druge države ili međunarodne organizacije (inicijativa Bugarske) radi stvaranja atmosfere povjerenja, dobrosusjedskih odnosa i stabilnosti. Zbog toga SEECP vidi sebe kao autentični glas regiona Jugoistočne Evrope (JEE) i smatra se komplememtarnim PS, SECI-ju i SAA (Procesu stabilizacije i asoscijacije EU).

Cilj saradnje zemlja- učesnica SEECP-a je "jačanje sigurnosti, dobre političke atmosfere i ekonomskih odnosa te saradnja u oblasti demokratije, pravosuđa, jačanja ljudskih resursa i  borbe protiv ilegalnih aktivnosti i terorizma kako bi se region transformirao u  prostor mira i stabilnosti".

Zemlje- učesnice SEECP-a su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Bugarska, Grčka, Hrvatska, Moldavija, Makedonija, Rumunija, Srbija i Turska. Do sada je SEECP bio neistitucionalan proces koordiniran od strane predsjedavajuće države članice (na godinu dana). Predsjedavajuća država predstavlja proces na međunarodnim skupovima (ali je uobičajeno da to radi i kao trojka – predsjedavajuća, bivša i buduća predsjedavajuća država u procesu). Najviši politički forum SEECP-a je godišnji samit predsjednika država ili vlada država učesnica, te ministara vanjskih poslova, dok se sastanci političkih direktora održavaju po potrebi. Predsjedavajuća država može da organizira i druge vanredne konferencije i samite (kao što su bili samiti ministara odbrane, predsjednika parlamenata ili kao što su, na primjer, tokom 2005-2006. godine organizirani samiti o energiji, brzoj željeznici ili ptičijoj groznici).

Bosna i Hercegovina je primljena u SEECP 2001.godine, a predsjedavajuća je bila tokom 2003 i 2004. godine.

Trenutni predsjedavajući SEECP-a od 11. maja 2007. je Bugarska, koja je predsjedavanje preuzela od Hrvatske.

Na samitu predsjednika država ili vlada u Solunu 2006. gdoine, kome su prisustvovali i ministri vanjskih poslova, učesnice SEECP-a odlučile su da krenu u institucionalizaciju SEECP-a kako bi on, kao  autentičnni politički forum regiona nastavio jačanje regionalne saradnje, a istovremeno preuzeo inicijative od Pakta stabilnosti koje će nastaviti da funkcioniraju poslije gašenja Pakta. Na temelju tih odluka tokom 2006 do maja 2007. godine u okviru SEECP-a i u saradnji sa Sekretarijatom Pakta stabilnosti vođena je intenzivna aktivnost na definiranju pravnog statusa nove regionalne organizacije nazvane.

Vijeće za regionalnu saradnju-RCC.

Usvajanjem Protokola na Povelju o dobrosusjedskim odnosima, stabilnosti, sigurnosti i saradnji u Jugoistočnoj Evropi (Povelja SEECP-a usvojena u Bucharestu 2000. godine) na Samitu šefova država i vlada SEECP-a u Zagrebu 11. maja 2007. utvrđen je Aneks Povelji o proceduralnim aspektima i mehanizmima SEECP-a. Ovim dokumentom definiran je odnos RCC i SEECP-a i osnovni mehanizmi rada i odlučivanja unutar SEECP-a.

RCC ima Sekretarijat i Odlukom ministara vanjskih poslova na sastanku u Zagrebu 10. maja 2007. godine za sjedište Sekretarijata je određeno Sarajevo. Na istom sastanku imenovan je Hido Biščević, državni sekretar Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Hrvatske, za generalnog sekretara RCC.

U okviru Pakta stabilnosti, na sastanku Regionalnog stola u Bucharestu, u novembru 2006. godine, utvrđeni su i principi finansiranja Sekretarijata RCC. Njegov godišnji budžet od 3 000 000 EURA finansirat će sa po jednom trećinom zemlje SEECP-a, Evropska unija, partnerske zemlje. Godišnja kontribucija Bosne i Hercegovine iznosiće 60 000 EURA.

Osnovna funkcija i zadaci RCC:

  • RCC će nastaviti  osiguravati političku koordinaciju nad dvadeset i pet različitih regionalnih inicijativa koje su razvijene pod okriljem PS, kao i na novim regionalnim inicijativama koje budu razvijene,

  • Razvijanje regionalne saradnje u Jugoistočnoj Evropi u različitim oblastima sa ciljem da zemlje regiona pojedinačno, i region kao cjelina, dostignu standarde za integraciju u evropske i evroatlanske strukture, pri čemu će se fokusirati na razvijanje regionalnih kapaciteta i veće učešće u vlaništvu (političko, kadrovsko, materijalno, finansijsko itd).

Sve zemlje učesnice SEECP-a su članice RCC i njegovog Upravnog odbora (Board).

Prioriteti djelovanja RCC

su naslijeđeni i predstavljaju kontinuitet djelovanja Pakta stabilnosti (dogovoreni na sastancima Regionalnih stolova 2006. godine) u slijedećim oblastima:

  • Ekonomija i društveni razvoj
  • Infrastruktura
  • Pravosuđe i unutrašnji poslovi
  • Saradnja u oblasti sigurnosti
  • Izgradnja ljudskih resursa
  • Parlamentarna saradnja.

Sporazum o sjedištu Sekretarijata RCC  (HCA) sa zemljom domaćinom (BiH), potpisan je 14. septembra  2007. godine na sastanku ministara vanjskih poslova SEECP u Plovdivu. Ratifikacija Sporazuma od strane svih 11 zemalja učesnica SEECP očekuje se do kraja godine, a BiH će biti depozitar ovog dokumenta. Sekretarijat Savjeta za regionalnu saradnju bi trebao da bude operativan, u punom kapacitetu, od kraja februara 2008. godine.

Prednosti koje Sarajevo ima kao sjedište Sekretarijata RCC:

(a)   na globalnom političkom planu
konačna odluka o izboru Sarajeva ima izuzetnu vrijednost političke poruke građanima i vlastima u BiH, susjedima, regionu i širem međunarodnom okruženju jer dolazi period koji predstavlja raskrsnicu u daljoj stabilizaciji i pridruživanju BiH evroatlanskim strukturama


(b)   na planu regionalne saradnje
iz Sarajeva je svojevremeno pokrenuta realizacija Pakta stabilnosti za Jugoistočnu Evropu, koji se tekućom transformacijom praktično vraća kući.

(c)   ostale komparativne prednosti:
prva, u geografskom središtu regiona, BiH ustupila izuzetan, reprezentativan i funkcionalan prostor za rad Sekretarijata RCC, koji Vijeće ministara BiH ustupa Sekretarijatu RCC bez naknade. Predviđene prostorije površine veće od 600 m2 nalaze se u "Zgrad iprijateljstva BiH i Grčke" (V sprat, u tzv. parlamentarnom kompleksu u srcu Sarajeva, na Marijin Dvoru); i 


druga, potisani Sporazuma kojim Bosna i Hercegovina daje Sekretarijatu RCC međunarodnopravni status, odnosno status pravnog subjekta sa značajnim privilegijama i imunitetskim pravima za Generalnog sekretara i osoblje Sekretarijata koje takvim institucijama pripadaju po važećim međunarodnim konvencijama.

U Sarajevu je 9. oktobra 2007. godine održana prva sjednica Upravbnog odbora RCC, a dan poslije svečana ceremonija kojom je obilježen izbor Sarajeva za sjedište Sekretarijata i potpisivanje Sporazuma o sjedištu Sekretarijata izmedju BiH i zemalja učesnica SEECP-a. 

Nacionalni koordinator za SEECP je ambasador Dragan Božanić.