Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
A-A+
Glavni organi VE
Glavni organi VE

Odbor ministara, tijelo koje donosi odluke u okviru Vijeća Evrope, sastavljeno je od ministara vanjskih poslova svih zemalja članica ili njihovih stalnih zastupnika. Odbor je i upravno tijelo u kojem se ravnopravno iznose nacionalna stajališta o problemima sa kojima je suočeno evropsko društvo, ali je istovremeno i forum u kojem se razrađuju evropski odgovori na te izazove. Odbor ministara je, u saradnji s Parlamentarnom skupštinom, zadužen za očuvanje vrijednosti na kojima je utemeljeno Vijeće Evrope, te za praćenje ispunjavanja preuzetih obaveza država članica. Rad i aktivnosti Odbora ministara uključuju politički dijalog, interakciju sa Kongresom lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope, primanje novih država u članstvo, nadgledanje poštivanja obaveza koje su preuzele države članice, zaključivanje konvencija i sporazuma, usvajanje preporuka državama članicama, usvajanje budžeta, usvajanje i nadgledanje Programa aktivnosti, provedbu programa saradnje i pomoći.

Parlamentarna skupština Vijeća Evrope kao savjetodavno tijelo čije članove imenuju državni parlamenti, sastaje se kvartalno tokom godine. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope broji 630 članova iz nacionalnih parlamenata zemalja članica.

Skupština sama odlučuje o svom dnevnom redu i bavi se aktualnim pitanjima, i onima koja bi to tek mogla postati, u vezi s problemima savremenoga društva kao i pitanjima iz međunarodne politike. Njene rasprave igraju važnu ulogu u usmjeravanju aktivnosti Odbora ministara. Osim toga, parlamentarci ih ponovno iznose i u svojim parlamentima, te rasprave tako utiču i na nacionalne vlade.

Predsjednik Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope je René van der Linden, izabran 24.01.2005. godine na period od tri godine.

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Evrope (CLRAE) je savjetodavno tijelo koje predstavlja lokalne i regionalne vlasti zemalja članica. Kongres se sastoji od Doma lokalnih vlasti i Doma regija. CLRAE priprema redovne izvještaje iz svake zemlje o stanju u vezi sa lokalnom i regionalnom demokratijom u svim zemljama članicama Vijeća Evrope kao i zemljama kandidatima i posebno prati kako se provode principi Evropske povelje o lokalnoj samoupravi.

Aktuelni predsjednik je Goivanni Di Stasi (SOC, Italija).

Ured Generalnog sekretara Vijeća Evrope predstavlja Vijeće Evrope u kontaktu sa drugim međunarodnim institucijama kao i državama članicama Vijeća Evrope, provodi Odluke donesene na Odboru ministara Vijeća Evrope i Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope.

Generalni sekretar Vijeća Evrope je Terry Davis, izabran je 2004. godine, na petogodišnji period.
Sekretarijat Vijeća Evrope ima oko 1800 službenika iz svih zemalja članica, a na čelu mu je Generalni sekretar Vijeća Evrope. Službeni jezici su engleski i francuski.

Institucije Vijeća Evrope

Evropski sud za ljudska prava, koji rješava po tužbama pojedinaca protiv zemalja članica kada isti smatraju da im je određena država povrijedila jedno od prava predviđeno Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Odluke Suda za ljudska prava su obaveza za sve države.

Komesar za ljudska prava Vijeća Evrope je institucija Vijeća Evrope koja je utemeljena Odlukom Odbora ministara VE na 104. zasjedanju u Budimpešti od 6. maja do 7. maja 1999. godine, čemu je prethodila rasprava na Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope. Ideja se rodila i razmatrana je na Summitu šefova država i Vlada zemalja članica Vijeća Evrope koji se održao u oktobru 1997. godine u Strasbourgu.