Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
Arhiva
7.12.2020 17:07
JAVNI OGLAS za izbor kandidata

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, u skladu sa Odlukom Predsjedništva Bosne i Hercegovine objavljuje
J A V N I   O G L A S
za izbor kandidata za poziciju sudije u ime Bosne i Hercegovine
u Evropskom sudu za ljudska prava (ECHR)

Evropski sud za ljudska prava ustanovljen je Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda  iz 1950. godine i kao sudska institucija za zaštitu prava i sloboda djeluje od 1959. godine u okviru najstarije evropske organizacije, Vijeća Europe.
Sud je stupanjem na snagu Protokola 11. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, dana 1. novembra 1998. godine, postao stalna institucija zaštite ljudskih prava u Evropi.
Sjedište Evropskog suda za ljudska prava je u Strasbourgu, u Republici Francuskoj, a službeni jezici Suda su engleski i francuski jezik. Pravila postupka pred Sudom regulisana su Poslovnikom Suda i Konvencijom.
Bosna i Hercegovina je ratificirala Konvenciju dana 12.07.2002. godine i tim činom je prihvatila nadležnost Evropskog suda za ljudska prava da odlučuje o aplikacijama/zahtjevima bilo koje fizičke osobe, nevladine organizacije, skupine pojedinaca ili druge države članice koji tvrde da su žrtve povrede prava utvrđenih u Konvenciji što ih je počinila Bosna i Hercegovina.
Sudije u Evropskom sudu za ljudska prava imenuju se na mandat od devet godina, bez mogućnosti obnavljanja mandata. Sudija je dužan da se penzioniše ukoliko u toku mandata navrši 70 godina.
Pozivaju se svi zainteresovani kandidati da se prijave za nominaciju za poziciju sudije u ime Bosne i Hercegovine u Evropskom sudu za ljudska prava sa sjedištem u Strasbourgu.
Obrazac CV (biografije) na engleskom, francuskom i na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine može se preuzeti na web stranici Ministarstva vanjskih poslova BiH: 
http://www.mvp.gov.ba/vanjska_politika_bih/multilateralni_odnosi/zaposlenje_u_medjunarodnim_organizacijama/?id=168

Javni oglas - BOS verzija.pdf

Javni oglas - HR verzija.pdf

Javni oglas- SR verzija.pdf