Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
A-A+
OSCE u BiH
5.2.2013 14:21
Zaposlenje u OSCEOrganizacija za saradnju i sigurnost u Evropi (OSCE), redovno objavljuje upražnjene pozicije u OSCE Uredima i Misijama na ovoj stranici:

http://www.osce.org/employment/

Državljani Bosne i Hercegovine koji žele da apliciraju na pozicije u OSCE sistemu za koje je potrebna saglasnost MVP BiH (seconded positions), mogu ih naći na ovoj stranici (http://www.osce.org/employment/vacancies).

Da bi aplicirali, potrebno je da državljani BiH detaljno pročitaju opis pozicije za koju žele da se prijave, te utvrde da li imaju neophodno univerzitetsko obrazovanje koje se zahtjeva za tu poziciju, kao i neophodno radno i drugo iskustvo koje se navodi u vezi sa tom pozicijom.

Također je potrebno da se u previđenom roku prijave na željenu poziciju u skladu sa uputama OSCE koje možete naći ovdje: http://www.osce.org/employment/21

Nakon ispunjavanja online aplikacije na OSCE stranici, a najmanje 7 radnih dana prije isteka roka za apliciranje, potrebno je MVP BiH dostavili slijedeću dokumentaciju ili informacije:

- Tačno navedena poziciju na koju aplicirate (vacancy notice ili link)

- Popunjen aplikacijski formular (online aplikacija, u elektronskom formatu, PDF)

- Kopija Vašeg pasoša (skenirano, PDF ili JPG)

- Detaljan CV, sa navedenim kontakt podacima, obrazovanjem kao i radnim iskustvom, sa posebnim osvrtom na kvalifikacije koje se zahtjevaju za poziciju, kao i detaljima u vezi sa poznavanjem stranih jezika, na engleskom jeziku (PDF ili WORD)

- Izjava o odricanju finansijskih i bilo kojih drugih potraživanja od BiH i njenih institucija (forma navedena ispod, potpisati, skenirati, uputiti PDF, te original poštom)

- Izjavu da niste obuhvaćeni odredbom člana IX, stav 1., Ustava Bosne i Hercegovine (dostaviti u istoj formi kao i izjavu o odricanju finansijskih i bilo kojih drugih potraživanja od BiH i njenih institucija, te po želji, na istom listu papira, potpisati, skenirati, uputiti PDF, te original poštom).

Potpis na obje izjave treba da bude ovjeren.

Molimo da u tekst Vašeg e-maila obavezno navedete tačan naziv i broj pozicije na koju aplicirate, rok za podnošenje aplikacije, te Vaš broj mobilnog telefona, ukoliko imamo dodatna pitanja za Vas.

Dokumenti se dostavljaju u elektronskoj formi na e-mail adresu osce@mvp.gov.ba .  Izjavu o odricanju finansijskih i bilo kojih drugih potraživanja od BiH i njenih institucija, kao i Izjavu da niste obuhvaćeni odredbom člana IX, stav 1., Ustava Bosne i Hercegovine, pored potpisane i skenirane verzije, dostavite u originalu na adresu:

Ministarstvo vanjskih poslova BiH
n/r Odsjek za OSCE
Musala 2
71000 Sarajevo

---------

Forma izjave o odricanju finansijskih i bilo kojih drugih potraživanja od BiH i njenih institucija:

Ja ______________, JMB ____________, svojevoljno i pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da se odričem finansijskih i bilo kojih drugih potraživanja od BiH i njenih institucija, uključujući MVP BiH, u slučaju da budem primljen na poziciju _______________ u OSCE Misiji/Uredu u _____________ (VN____________).“

Procedura:
Ministarstvo vanjskih poslova BiH nakon zaprimljenih dokumenata lica koja apliciraju za OSCE poziciju, pregleda ispravnost i kompletnost dokumentacije. Ukoliko dokumentacija nije kompletna ili ispravna, Ministarstvo vanjskih poslova BiH će kontaktirati lice koje aplicira i tražiti da se dokumentacija dopuni ili greške isprave. Nakon što da saglasnost za lice koje aplicira Ministarstvo vanjskih poslova BiH o tome obavještava OSCE, koji donosi odluku o izboru kandidata. Ministarstvo vanjskih poslova BiH će obavještavati kandidate koji apliciraju samo o krajnjem ishodu aplikacije, dakle da li je kandidat primljen na poziciju za koju je aplicirao ili ne, a neće kandidate obavještavati o aktivnostima koje Ministarstvo vanjskih poslova BiH treba da napravi (aplikacija zaprimljena, popratni akti kreirani, aplikacija dostavljena i sl.) Nakon dostavljanja dokumentacije, lice koje aplicira može u svakom trenutku, isključivo putem e-maila, tražiti od Ministarstva vanjskih poslova BiH informaciju o vlastitoj aplikaciji. Kandidat u svakom trenutku može odustati od aplikacije, tako što će napisati e-mail i o svojoj odluci obavijestiti Ministarstvo vanjskih poslova BiH. Ukoliko kandidat to ne uradi, smatramo da njegova aplikacija vrijedi sve do krajnjeg ishoda, odnosno odluke OSCE-a da je kandidat prihvaćen ili nije.